ครม.ไฟเขียวมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย’บ้านดีมีดาวน์’

บ้านดีมีดาวน์

18 เมษายน 2563

ครม.ไฟเขียวมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย  “บ้านดีมีดาวน์” ช่วยลดภาระการผ่อนดาวน์ในการซื้ออยู่อาศัยให้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ครม.ไฟเขียว3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2562 โดยมีมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย  “บ้านดีมีดาวน์”  ซึ่งจะช่วยลดภาระการผ่อนดาวน์ในการซื้ออยู่อาศัยให้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 100,000 ราย เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม  2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ‘บ้านดีมีดาวน์’  มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและอยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ และลดภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งเน้นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย

ประเภทที่อยู่อาศัย : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ สำหรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมที่อยู่อาศัยมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets: NPA) ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ และไม่รวมทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี

วิธีดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดย ธอส. จะโอนเงิน จำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ได้รับสิทธิ เพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back)

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24831

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?