ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk “เรื่อง ภาพรวมของ Digital Marketing 4.0 และ Detailed Thinking” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

05 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

มาบรรยาย Executive Talk “เรื่อง ภาพรวมของ Digital Marketing 4.0 และ Detailed Thinking” นำแนวคิดด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และให้คำแนะนำ วิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเชิงธุรกิจ ที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน มาถ่ายทอดให้กับผู้บริหาร คณะ Dharmniti young executive และพนักงาน ทำให้ได้ประโยชน์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบความรู้และทักษะให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?