E registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สะดวก ง่าย เพียงปลายนิ้ว

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

14 มิถุนายน 2562

เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E registration เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการแบบครบวงจร เมื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็สามารถจดทะเบียนนิติบุคคล และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำผ่านช่องทางนี้ได้

สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังนี้
1.ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
เป็นการละทะเบียนเปิดการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยจึงมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ ที่อยู่ user name และ password จากนั้นจึงส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยนี้ให้เจ้าหน้าตรวจสอบ
สำหรับการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ 3 วิธีคือ
1.1 ยืนยันด้วยตนเอง โดยพิมพ์เอกสารลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
1.2 ยืนยันโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Certificate) ที่ออกให้โดย CA (Certificate Authority) ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกให้บุคคลทั่วไปเพื่อในการการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าถึงข้อมูล และการใช้ใบรองรองนี้ต้องเสียค่าทำธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการและมีวันหมดอายุ
1.3.ยืนยันตัวตนโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน โดยผู้ลงทะเบียนทำเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าก็ตรวจสอบและอนุมัติผลการสมัครกลับมายังผู้ลงทะเบียน

2.เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้
เมื่อการลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการ Activate เพื่อเปิดใช้งานก่อน โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1.Activate ผ่าน Link ที่ระบบส่งให้ไปทางอีเมล์

2.Activate ด้วยรหัส Activation Code ที่ส่งไปที่อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ไป Activate ผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบงาน หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้งานได้
คลิกเพื่อไปช่องทางลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ   สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการลงทะเบียน

3.จัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลคำขอทะเบียนนิติบุคคล
3.1 เข้าไปเลือก “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” ซี่งจะมีรายการต่างๆ ให้เลือกเช่น จดทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ควบห้างหุ้นส่วน เลิกห้างหุ้นส่วน ฯลฯ สำหรับการขอทะเบียนนิติบุคคล ให้เลือก….ห้างหุ้นจดทะเบียน ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.2 กรอกเลขที่และรายละเอียดใบจองชื่อที่จองไว้แล้ว (ต้องจองชื่อให้เรียบร้อยก่อน)
3.3 กรอกข้อมูลคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกเลือกประเภทของคำรับรอง วันและสถานที่ที่ทำสัญญา
3.4 กรอกข้อมูลแบบ หส.1 เลือกประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
3.5 กรอกข้อมูลแบบ หส.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานสาขา / กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน และกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลหุ้นส่วนและรายการอื่นๆ
3.6 กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน โดยสามารถเลือกจากแบบ ว. สำเร็จรูป หรือเลือกกำ หนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนเอง
3.7 กรอกข้อมูลแบบ สสช.1 ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้แก่ รายละเอียดการจดทะเบียน รายละเอียดลูกจ้าง รายละเอียดสินค้าและบริการ
3.8 แนบเอกสารอื่นๆ ประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เช่น แนบไฟล์ตราประทับของห้างหุ้นส่วน แผนที่ตั้งของบริษัท ฯลฯ
การกรอกข้อมูลเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ควรจะเตรียมข้อมูล/ เอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าระบบ เช่น จองชื่อนิติบุคคลให้เสร็จเรียบร้อย เตรียมข้อมูลประเภทของธุรกิจที่ทำ รายละเอียดของที่ตั้ง/ข้อมูลของหุ้นส่วน ทุนจดทะเบียน ฯลฯ
สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคล   เมื่อกรอกข้อมูลขอจดทะเบียนนิติบุคคลในระบบครบเรียบร้อยแล้วให้กดส่งยื่นคำขอ ระบบจะบันทึกข้อมูลและส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

5.หุ้นส่วนลงนามอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียน หุ้นส่วนทุกคนจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติคำขอในเบื้องต้นและให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอจดทะเบียนให้ตรวจสอบก่อน และส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ทางโทรศัพท์

6.ยื่นคำขอจดทะเบียน
เมื่อหุ้นส่วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบแล้ว ก็ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อยื่นขอจดทะเบียน

7.ชำระค่าธรรมเนียม
ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารให้อัตโนมัติ (ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท / ค่าธรรมเนียมใบสำคัญ และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถดู รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม  จากนั้นให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินออกมาชำระตามช่องทางการชำระเงินที่สะดวก เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจัดทำเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลทางไปรษณีย์มาตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ด้วยขั้นตอนทั้งหมดนี้การจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ก็สำเร็จเรียบร้อย

 

e-registration นับเป็นอีกบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ทะเบียนนิติบุคคล แต่ถ้าไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ และอยากได้ที่ปรึกษาด้านข้อมูล อีกทางเลือกก็คือใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทีมงานมืออาชีพที่ประสบการณ์ สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด คุณกัญทิมา โทร.02 596 0500 ต่อ 327

เรื่อง :  กงอบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?