บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติงานด้านสายวิชาชีพบัญชี”

12 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติงานด้านสายวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพบัญชี โดยนักวิชาชีพจากธรรมนิติ ทั้งสายงานบัญชี สายงานตรวจสอบบัญชี และ สายงานตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ น้อง ๆ นักศึกษา ที่ได้เปิดโอกาสให้ธรรมนิติ เข้ามอบความรู้ทางวิชาการ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ และหวังว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้ และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?