ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

การเก็บชั่วโมง CPD คือการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หากท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว ในแต่ละปีปฏิทินท่านจำเป็นจะต้องเก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามพ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดกิจกรรม เนื้อหา และ จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้

ประเด็นคำถามคือ นักวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ต้องมีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ในแต่ละปีปฏิทิน โดยผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี

● อบรมออนไลน์ หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีช่องทางออนไลน์ ในกิจกรรมการเข้าอบรมสัมมนาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือวิชาชีพผ่าน Zoom Microsoft Teams หรือ Facebook live และต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีจึงจะสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้

● e-learning หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย และต้องสอบผ่านโดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้

Slide8
Slide3
Slide2

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?