fbpx

ใช้งาน ‘โดรน’ ต้องลงทะเบียน

โดรน

28 มิถุนายน 2562

ใช้ ‘โดรน’ ต้องลงทะเบียน กับกสทช. ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน

กสทช. มีมติห้ามโดรนใช้งานจนกว่าผู้ใช้งานจะมาลงทะเบียน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่มีโดรนไว้ใช้งานสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือสำนักงานการบินพลเรือนฯ ภายใน 90 วันหลังให้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 

ที่มาข้อมูล : http://www.nbtc.go.th

เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th 

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?