เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่

มติ ครม 101018

18 เมษายน 2563

ครม.มีมิติเห็นชอบมาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ ซึ่งถือเป็นการปรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมาตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี ROH 1 และ ROH 2
 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IHQ
 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี ITC
 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IBC

          ถือเป็นการปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ที่เป็นการยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional  Operating  Headquarters  หรือ ROH1) สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2)  สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading Center หรือ ITC)  รวมทั้งออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)  มาทดแทน

มาตรการภาษีดังกล่าวสอดคล้องกันกับโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีผลทำให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยต้องยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นการกัดกร่อนฐานภาษีของประเทศอื่น

ถือเป็นการปรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมาตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

 

 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ….
 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)
 4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ….
 5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
 6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ….
 7.  เรื่อง ร่างกฎหมายกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 9.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….
 10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
 11. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี เกี่ยวกับสำนักงานใหญ่)
 12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
 13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559
 14. เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)
 15. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)
 16. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจำปี 2561
 19. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
 20. เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)
 21. เรื่อง การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
 23. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ)
 25. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 26. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
 28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 29. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

  

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/15987   

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?