สิงหาคม เวลายื่น ภ.ง.ด.51

ภ.ง.ด.51

27 มิถุนายน 2562

ใกล้เข้ามาแล้วครับกับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ทุกสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งนักบัญชีทุกท่านต้องทำการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

สำหรับกิจการที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ดังนี้

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ตาม (2) ให้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ แล้วคำนวณและชำระภาษีจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
  • บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ให้คำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี (กำไรสุทธิจริง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี

ในกรณีที่บริษัทใดในรอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึง 12 เดือน ก็ไม่ต้องยื่น ภ.ง.ด.51

 

หากไม่ยื่น ภงด.51 หรือประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและชำระภาษี หรือยื่นรายการและชำระภาษีโดยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณี

คำว่า ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ คือการประมาณการขาดไปมากกว่า 25% ขึ้นไป ถ้าประมาณการเกินไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับ

 

ในกรณีที่ประมาณการกำไรสุทธิแล้วแต่ขาดไปเกิน 25 % ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 % ต่อเมื่อมีเหตุอันสมควร ซึ่ง “เหตุอันสมควร” มีดังนี้

  • กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
  • กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

 (อ้างอิง: คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537)

หากมีเหตุอันสมควรดังที่กล่าวมานี้ ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม และสามารถขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.81/2542

 

ที่มา :  จากบทความ “การประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด.51  โดย MR.CPD  Section : บัญชี   Column : CPD NEWS  วารสาร CPD & Account ปีที่ 15 ฉบับที่ 176 เดือนสิงหาคม 2561 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?