สัญญาเช่าซื้อ VS สัญญาลีซซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร

1. หลักเกณฑ์

สัญญาเช่าซื้อ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะตกแก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อได้ชำระค่างวดครบตามที่ ตกลงกัน

สัญญาลีสซิ่ง

เมื่อถึงเวลาชำระค่างวดสุดท้ายผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่าต้องการซื้อทรัพย์สินนั้น เช่าต่อหรือเลิกสัญญา

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าซื้อ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สัญญาลีสซิ่ง

ไม่มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะ

3. ระยะสัญญา

สัญญาเช่าซื้อ

โดยทั่วไปทำสัญญาตั้งแต่ 1-5 ปี

สัญญาลีสซิ่ง

เช่าระยะยาวทำสัญญาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

4. ความรับผิดในการเสีย VAT

สัญญาเช่าซื้อ

ผู้เช่ามีหน้าที่เสีย VAT เมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด แม้ผู้ให้เช่าซื้อจะยังไม่ได้รับชำระเงิน   ค่างวด

สัญญาลีสซิ่ง

เมื่อผู้ให้เช่าได้รับชำระเงินค่างวด ถ้ายังไม่ได้ชำระ ผู้เช่ายังไม่ต้องเสีย VAT

5. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

สัญญาเช่าซื้อ

ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

สัญญาลีสซิ่ง

หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

6. บันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

สัญญาเช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อ

สัญญาลีสซิ่ง

ผู้ให้เช่า

7. ค่าใช้จ่ายที่นำไปหักได้ (ทางภาษี)

สัญญาเช่าซื้อ

ค่าเสื่อมราคารวมดอกเบี้ย

สัญญาลีสซิ่ง

ค่าเช่าเต็มจำนวน ยกเว้นรถยนต์นั่ง/รถยนต์ที่มี ที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?