บริษัทจะยื่นงบการเงินอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน

ยื่นงบการเงิน

18 เมษายน 2563

ยื่นงบการเงิน เป็นเรื่องที่บริษัทต้องรู้ และเตรียมตัวให้พร้อม อาจมีการปรับเปลี่ยน ขอเอกสารเพิ่มเติมหลายครั้งหากทำไม่ถูกต้อง แล้วบริษัทจะยื่นงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ

  1. ยื่นงบการเงินให้ทันกำหนดเวลา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ผ่านระบบ DBD e-Filing
  2. สำหรับบริษัทจำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในการจัดประชุมใหญ่ต้องบอกกล่าวเชิญประชุมตามมาตรา 1175 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบอกกล่าวเชิญประชุมทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นและส่งไปรษณีย์ตอบรับถผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับกรณีวาระที่ประชุมเสนอมติพิจารณาทั่วไป ส่วนกรณีมติพิเศษ ให้บอกกล่าวเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
  3. ต้องนำส่งงบการเงินไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุม ผ่านระบบ DBD e-Filing
  4. นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ผ่านระบบ DBD e-Filing
  5. เอกสารที่ต้องยื่นมี แบบ ส.บช.3 ,รายงานผู้สอบบัญชี, งบการเงิน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?