ว่าด้วยเรื่อง…ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

18 เมษายน 2563

สำหรับผู้ที่มีเงินฝากในธนาคาร มาดูกันว่าดอกเบี้ยที่ได้ยังได้รับการยกเว้นภาษีอยู่หรือไม่

ตามที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ (344)  ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 นั้น  ก็ทำให้ผู้ที่มีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ถึงกับสะดุ้งไปตาม ๆ กัน  ดังนั้นมาดูรายละเอียดกันว่าผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวยังจะได้รับยกเว้นภาษีอยู่หรือไม่

ความหมายของดอกเบี้ย คือ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์

ดอกเบี้ยที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  1. ดอกเบี้ยทุกบัญชีรวมกัน มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดปีภาษีนั้น
  2. ชื่อบัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ย
  3. ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยต้องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
  4. ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยต้องไม่นำดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะเห็นได้ว่า จริงแล้วกรมสรรพากรก็ยังยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์อยู่ เพียงแต่ว่าผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยจะต้องยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร ดังนั้นหากไม่ต้องการเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ก็คงต้องยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูล ตามประกาศดังกล่าวนะคะ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg344.pdf

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?