บริการด้านกฎหมาย

01 กรกฎาคม 2563

งานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและแนะนำกฎหมายทุกประเภท จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอและจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนนิติบุคคล เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอใบอนุญาตทำงาน ใบประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

 

งานที่ปรึกษาและดำเนินคดีภาษีอากร

ให้คำปรึกษาและแนะนำทางภาษีอากร ตรวจสอบและให้ความเห็นในทางภาษีอากร วางแผนภาษี ขอคืนภาษีอากร อุทธรณ์การประเมินภาษี ฟ้องร้องและดำเนินคดีภาษีอากรทุกประเภท

 

งานอรรถคดีและบังคับคดี

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ดำเนินคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร และดำเนินงานเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งสืบทรัพย์และบังคับคดี

 

รูปแบบการให้บริการ

● ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายเรื่อง
● ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายปี
● ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
● บังคับคดีจนถึงที่สุด

 

อัตราค่าบริการ (เบื้องต้น)

1. คิดค่าบริการตามอัตราชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของนักวิชาชีพ ดังนี้

● ระดับกรรมการบริหาร……………………..10,000 – 20,000 บาท
● ระดับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป……………….8,000 – 10,000 บาท
● ระดับที่ปรึกษากฎหมาย……………… …..5,000 – 7,500  บาท
● ระดับเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย………..3,500 – 4,500  บาท

2. คิดค่าบริการเป็นการเหมา ตามประเภทของงาน และลักษณะของงาน

3. คิดค่าบริการเป็นรายปี โดยจะตกลงกันก่อนล่วงหน้าว่าจะใช้บริการปีละชั่วโมงและเป็นเงินเท่าใด (ซึ่งจะเป็นอัตราที่ประหยัดกว่า ข้อ 1.)

 

สนใจติดต่อ : งานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

คุณวิสูตร  กาญจนปัญญาพงศ์   02-680-9797, 099-936-3653

คุณไพศาล  ทองขาว                  02-680-9741, 081-904-0686

Mr.Ryan Crowley                     02-680-6710, 086-792-4668

 

งานที่ปรึกษาและดำเนินคดีภาษีอากร

คุณกัมพล   ทรัพย์ปรุง                02-680-9724, 081-811-8337

คุณพิชัย     พืชมงคล                  02-680-9700 , 089-444-1770

 

งานอรรถคดีและบังคับคดี

คุณปฏิคม  ฟองโหย                   02-680-9745 , 086-380-3593

คุณโกสินทร์  เตชะดิลก              02-680-9761 , 096-789-5985

คุณวันวิสา   ศิลาทอง                 02-680-9732 ,  088-003-1788

คุณนพคุณ  พุ่มทองตรู               02-680-9717 ,  089-894-4520

คุณกำพล  ชิรวนิช                      02-680-9757 , 081-843-6972

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?