บริการงานตรวจสอบภายใน

24 มิถุนายน 2563

บริการงานตรวจสอบภายใน เป็นบริการตรวจสอบภายในที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในกระบวนการปฏิบัติงาน

บริการงานตรวจสอบภายใน  เป็นบริการตรวจสอบภายในที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

3. การวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนการตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามจำนวนครั้งที่ตกลง

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทจำกัด

1. เครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. เป็นการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

1. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

3. รายงานที่ใช้ในการบริหารจัดการ

 

บริการเกี่ยวข้อง                 

1. งานตรวจนับทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือ

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ :      นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์ โทร 0 2596 0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?