ธรรมนิติ จัดบรรยาย “นิติกร ทอล์ค Update กฎหมาย 5 ฉบับ”

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 2 สิิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ธรรมนิติได้จัดกิจกรรม “นิติกร ทอล์ค Update กฎหมาย 5 ฉบับ” ให้กับพนักงาน และผู้บริหาร

โดยทีมนิติกร ที่ได้มาให้ความรู้ เสริมความเข้าใจ เตรียมรับมือกับกฎหมายใหม่ใกล้ตัว เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันต่อไป

คุณอธิกุล วงศ์ภักดี กับหัวข้อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ไซเบอร์ พ.ศ.2562

คุณธนาภรณ์ วิชาชาญชัย กับหัวข้อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

คุณฐาปนีย์ ศรีบุญเพ็ง กับหัวข้อ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ. Transfer Pricing

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?