ความสำคัญของ ‘ระบบควบคุมภายใน’

ระบบควบคุมภายใน

14 มิถุนายน 2562

ระบบควบคุมภายใน นี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทของคุณก้าวหน้า สำคัญอย่างไรต้องติดตามครับ

การควบคุมภายในคือกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แล้วระบบการควบคุมภายในนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ  เราคงต้องมาทำความเข้าใจกันครับ

ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด

โดยพื้นฐานสำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของนั้นย่อมต้องการความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นจะมีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ผู้บริหารจึงต้องมั่นใจได้ว่าบริษัทของตนนั้นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แน่นอนว่าผู้บริหารย่อมมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ตนประกอบกิจการอยู่เป็นอย่างดี รู้ถึงความเสี่ยงของธุรกิจนั้น ทำให้ออกแบบโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด ถึงแม้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นลงได้

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มั่นใจ

ถึงแม้ผู้บริหารจะสามารถออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม ผู้บริหารก็ยังไม่อาจเชื่อมั่นได้ทั้งหมดว่าสิ่งที่ตนเองได้ออกแบบไว้จะมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ได้มีการกำหนดไว้

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งอาจไม่มีความเสี่ยงมากนัก เจ้าของจะเป็นผู้ควบคุม สั่งการและติดตามงานด้วยตนเอง แต่ในทางตรงกันข้ามธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงสูง ธุรกิจมีความซับซ้อน มีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ผู้บริหารย่อมไม่มีเวลาที่จะทำการสั่งการ ติดตาม ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตนเอง หรือแม้แต่การบริหารจัดการก็ยังต้องมีการแบ่งงานหรือมอบหมายให้ผู้บริหารท่านอื่น ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะหากเป็นบริษัทมหาชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน กลต.) สำหรับบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อระบบการบริหารจัดการ โดยต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และต้องเสนอรายงานการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณะในเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น เป็นเรื่องจำเป็นและส่งผลกับความสําเร็จของบริษัทหรือองค์กรอย่างมาก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องดำเนินการหรือหาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมาให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับองค์กรนั่นเองครับ #

 

เกี่ยวกับผู้เชียน : คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  ทำงานในด้านสอบบัญชีมามากกว่า  20 ปี และเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีตลาดทุน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?