คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

ปลากัดไทย

18 เมษายน 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศให้ ‘ปลากัด’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวในมิติต่าง ๆ แล้วเห็นว่า

มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ ‘ปลากัด’ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว

มิติด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้

มิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ปลากัดไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens) นั้น เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้น มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้

จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลนี้ประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18590

 

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?