ครม.ไฟเขียวมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

ครม_300419

18 เมษายน 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อัดเม็ดเงิน 13,210 ล้านบาทเพื่อ กระตุ้นการใช้จ่ายหวังเศรษฐกิจปี 2562 ขยายตัวตามเป้า

สำหรับมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ประกอบด้วยมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  อัดเม็ดเงิน 13,210 ล้านบาทเพื่อ กระตุ้นการใช้จ่ายหวังเศรษฐกิจปี 2562 ขยายตัวตามเป้า

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 แบ่งออกเป็น

 

1.มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย

  1. มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ : คนพิการได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพและการเดินทางเป็นจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร : ช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง  และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกร  เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)
  3. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา : ช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาช่วงเปิดปีการศึกษา เป็นจำนวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว)
  4. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย : เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจำเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน

 

2.มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ประกอบด้วย

1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย :  ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน) และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดหลัก นำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนจังหวัดรอง นำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

2.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา : ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬาที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย : ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

4.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน :  ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ที่จะจ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

5.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง : ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : ประกอบด้วย

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกหรือรับใบกำกับภาษีหรือใบรับ หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริงสำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในการพัฒนาระบบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อค่าบริการระบบคลาวด์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้และผู้ให้บริการการชำระเงินตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริงสำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในการพัฒนาระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ และรายจ่ายค่าบริการระบบคลาวด์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

 

อ่านสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ที่  https://bit.ly/2IQvQhD

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?