รวมมาให้ครบ … อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ประกันสังคมมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19+

รวมมาให้ครบ … อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ประกันสังคมมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19