การลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ‘เพื่อรับรองงบการเงิน’+