สัญญาจ้างทำของ เสียอากรแสตมป์อย่างไร ?+

สัญญาจ้างทำของ เสียอากรแสตมป์อย่างไร ?