การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด…บัญชีลูกหนี้การค้า+