ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท+

ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท