fbpx

Tag Archive for: มาตรฐานการบัญชี

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน

นักบัญชีควรรู้ จะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับ “ค่าเสื่อมราคา”

“แม่บทการบัญชี” หัวใจสำคัญของการเป็นนักบัญชี

นักบัญชีฟังทางนี้! รับรู้รายได้อย่างไร? . . .ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?