ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี+

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี