Tag Archive for: มติครม.

ปรับสูตรคำนวณบำเหน็จชราภาพให้ทายาทได้รับเงินเพิ่มขึ้น มติครม. วันที่ 1 ก.พ. 65+
ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า+

ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”+

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ครม. ไฟเขียววันหยุดราชการเพิ่มช่วงสงกรานต์+

ครม. ไฟเขียววันหยุดราชการเพิ่มช่วงสงกรานต์

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2+

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2

เห็นชอบการยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพร้อมสู่ Thailand 4.0+
ครม. เห็นชอบ พรบ. ให้ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้ห่วงห้าม+

ครม. เห็นชอบ พรบ. ให้ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้ห่วงห้าม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?