ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง+

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง