Tag Archive for: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ถูกกดดันให้เขียนใบลาออก เรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้าง?+

ถูกกดดันให้เขียนใบลาออก เรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้าง?

เตือนแล้วนะ! นายจ้างหัวงูระวัง … กฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551 ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง+
ว่าด้วยเรื่องของ .. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?