Tag Archive for: ประชุม ครม.

รายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจำปี 2562 ไทยถูกจัดอยู่ Tier 2

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงหลักการโฆษณากัญชา

กำหนดให้ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการ

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมที่อยู่อาศัย

ครม.ไฟเขียวมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ครม.ไฟเขียว Smart Visa ต่างด้าว เพื่อส่งเสริการลงทุนนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?