Tag Archive for: บริจาค

เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+

เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ+
ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา +

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

E-Donation ช่องทางการบริจาค สายบุญควรรู้!+

E-Donation ช่องทางการบริจาค สายบุญควรรู้!

บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลดภาษีได้+

บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลดภาษีได้

E-Donation เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกเพื่อผู้ใจบุญ ยุค 4.0+

E-Donation เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกเพื่อผู้ใจบุญ ยุค 4.0

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?