ความต่างของ ค่าเช่ากับค่าบริการ+

ความต่างของ ค่าเช่ากับค่าบริการ