ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน สปก. ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564+

ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน สปก. ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564