แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร ?+

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร ?