เลิกงานแล้ว แต่เจ้านายยังไลน์มาสั่งงานต่อ ในทางกฎหมาย ปฎิเสธได้ไหม

เลิกงานแล้ว แต่โดนสั่งงานอีก ปฏิเสธได้ไหม ?

กฎหมาย กำหนดให้นายจ้าง ประกาศเวลาทำงาน โดยทั่วไปไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง เว้นแต่งานอันตราย ให้ทำได้ วันละ 7 ชั่วโมง

ถ้านายจ้าง สั่งงาน นอกเหนือเวลาทำงานปกติ ?

ถ้านายจ้าง จะให้ทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ “ล่วงเวลา” หรือ OT (overtime คือ time ที่ over จากเวลาทำงานปกติ) นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และต้องจ่ายค่าตอบแทน นั่นก็คือ ค่าล่วงเวลาด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 – 25

ถ้าเจ้านาย ไลน์มาสั่งงาน ตอนดึก ทำไงดี ?

การสั่งงานผ่านสื่ออิล็กทรอนิกส์ “นอกเวลาทำงานปกติ” หรือ “ในวันหยุด” ทำให้ลูกจ้างต้อง ทำงานให้แก่นายจ้าง และเป็นการทำ “นอกเหนือเวลาทำงานปกติ” หรือ “ทำงานในวันหยุด”

– ลูกจ้างปฎิเสธที่จะทำได้
– ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม นายจ้างจะนำไปใช้ในการประเมินผลงานไม่ได้
– นายจ้างน่าจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่าทำงานในวันหยุด

ค่าล่วงเวลา คำนวณได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 61, 63, 64 และ 68

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?