Author Archive for: websupport

บริการใหม่ยื่นฟ้องคดีออนไลน์+

บริการใหม่ยื่นฟ้องคดีออนไลน์

10 ไอเดียสร้างแรงจูงใจให้พนักงานง่าย ๆ  … ที่หลายองค์กรควรรู้+
ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว+
กฎหมายน่ารู้ … “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”+
ไขข้องสงสัยภาษีเงินได้เกี่ยวกับคณะบุคคล เรื่อง ภาษีคณะบุคคล ตอนที่ 1+
เตือนแล้วนะ! นายจ้างหัวงูระวัง … กฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551 ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง+
“นายจ้าง-ลูกจ้าง” ต่างสถานะแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร+
เมื่อโรคไตถามหา … ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างไรบ้าง?+
นักบัญชีอย่าลืม!! แจ้งยืนยันข้อมูลผ่านระบบ e-Accountant+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?