3 กรณี กำไรจากกองทุนรวมได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

ซื้อกองทุนรวมลดภาษี

18 เมษายน 2563

สิทธิยกเว้นภาษี 3 กรณี เมื่อมี “กำไร” จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

 ในปัจจุบัน กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับสิทธิยกเว้นอยู่ 3 กรณี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ดังต่อไปนี้

กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กองทุนรวมปกติที่ขายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม) 

(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

 

กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 

(65) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”

 

กรณีที่เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น โดยเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และผู้มีเงินได้ ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562”

 

สรุปทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา จะเห็นว่ากำไรจากกองทุนรวมจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอยู่ 3 กรณี นั่นคือ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กองทุนรวมปกติที่ขายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยสองตัวหลังต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถได้รับสิทธิยกเว้นกำไรจากการขายหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ดี มีกองทุนรวมบางประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม ETF ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับยกเว้นตามหลักการในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ (23) กรณีเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร

ดังนั้นในส่วนที่เป็นกำไรจากการขาย หากเป็นกองทุนรวมที่เรารู้จักกันดีนั้น มักจะไม่พ้นกองทุนรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ และมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีกำไรจากการขายแน่นอนครับ 

 

ที่มา :  วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 445 เดือนตุลาคม 2018 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?