บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Inchart)/ IT Audit / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(วางระบบบัญชี) / เลขาผู้บริหาร

ตรวสอบภายในธรรมนิติรับสมัครงาน

21 มิถุนายน 2562

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Inchart),  IT Audit,  เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(วางระบบบัญชี), เลขาผู้บริหาร 

1)   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

 – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี/การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

 – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้

 – สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 – ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่

 

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Inchart)

คุณสมบัติ

 – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 – 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงินการธนาคาร / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป

– มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และการเขียนรายงาน 

– ถ้าได้ CPIAT,CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่วิเคราะห์ และประเมินการตรวจสอบ

– มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

 – มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 

3) ตำแหน่ง IT Audit

คุณสมบัติ

 – เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบงาน และความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

– มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

– มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

4) ตำแหน่ง เจ้ าหน้าที่พัฒนาระบบ (วางระบบบัญชี)

– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

–  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี / การเงิน / การจัดการ / บริหาร / บัญชีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีประเภทต่าง ๆ

– สามารถจัดทำ Flow chart ระบบขั้นตอนบัญชีซื้อ/บัญชีขายได้

– สามารถทำงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

– มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

– สามารถใช้ MS. Office ได้เป็นอย่างดี (Word,Excel,Powerpoint,Visio)

– บุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

5) ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)    1  อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาร จัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีคะแนนวัดระดับ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านเลขานุการ

– สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

– มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

– มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษาและแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   thunyaluk@dharmniti.co.th , Tanunyam@dharmniti.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา มิ่งฉายหรือคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 323

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?