บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร รับการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงานบัญชีประจำปี

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่ฝ่ายบริการบัญชี บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2550 มาครบระยะเวลา่ 1 ปีแล้วนั้น อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2554 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมเพื่อการตรวจสอบประเมินประจำปี ตามเงื่อนไขข้อ 8 (2) ที่กำหนดให้สำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพต้องได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพปีละครั้ง

คณะผู้บริหาร บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร โดยนายคงคา ทิพย์คีรี (Senior Manager)และคณะ ได้ให้การต้อนรับและรับการตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?