ธรรมนิติประสบความสำเร็จร่วมมือสำนักงานกฎหมาย-บัญชีจีน รุกอาเซียน

13 เมษายน 2563

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 4 เครือธรรมนิติ เปิดเผยผลการเยือนเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันรุกเข้าสู่อาเซียน และได้สถาปนาคณะกรรมการประสานงานร่วมกันแล้ว
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนเมืองกวางโจวคราวนี้เพื่อตอบแทนการเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนสำนักกฎหมายหยิงเคอของจีน และเยี่ยมเยือนทำความรู้จักกับสำนักงานบัญชีลี่ชิง ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและมณฑลกวางตุ้ง

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กล่าวว่าในการเยี่ยมเยือนสำนักงานบัญชีลี่ชิงนั้น ประธานบริหารของสำนักงานบัญชีดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนของธรรมนิติ ซึ่งมีนายไพศาล พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการคนที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะ และตกลงในหลักการที่จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน และส่งเสริมให้ลูกค้าของแต่ละฝ่ายได้ใช้บริการของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีมีธุรกรรมในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเป็นกลไกในการทำงานและความร่วมมือระหว่างกัน โดยตนเป็นหัวหน้าคณะผู้ประสานงานฝ่ายไทย และธุรกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในระยะเริ่มแรกคือการเตรียมการเพื่อนำบริษัทของจีนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลในเร็ว ๆ นี้ ผลการหารือเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสำนักงานบัญชีลี่ชิง ได้เชิญคณะผู้แทนธรรมนิติรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นรายการนอกกำหนดการ บรรยากาศการปรึกษาหารือเป็นไปด้วยไมตรีจิตที่ลึกซึ้งยิ่ง ในการนี้ผู้บริหารของธรรมนิติได้เชิญสำนักงานบัญชีลี่ชิงเดินทางเยือนประเทศไทยด้วย

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ เปิดเผยว่าในภาคบ่ายของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้แทนธรรมนิติได้เดินทางไปเยี่ยมสำนักกฎหมายหยิงเคอ ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่ใหญ่มาก มีพนักงานกว่า 2,000 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประจำอยู่ถึง 94 คน มีห้องและสถานที่ทำกิจกรรมของพนักงานที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และตกลงในหลักการที่จะร่วมมือกันก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยสถาปนาคณะกรรมการประสานงานฝ่ายละ 3 คน โดยฝ่ายไทยมีตนเป็นหัวหน้า สำหรับฝ่ายจีนมีประธานสำนักงานกฎหมาย หยิงเคอภาคใต้เป็นหัวหน้า จะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยนทางบุคลากร และจัดสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งจะแนะนำลูกค้าของแต่ละฝ่ายที่ไปประกอบธุรกรรมในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งให้ใช้บริการของฝ่ายนั้น ซึ่งทางสำนักงานกฎหมายหยิงเคอประสงค์ให้ธรรมนิติแนะนำลูกค้าขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีดำเนินธุรกรรมในประเทศจีน โดยทางหยิงเคอจะนำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีนและบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มาใช้บริการของธรรมนิติ โดยบริการแรกเริ่มที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันคือการให้คำปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสำนักกฎหมายหยิงเคอจะเป็นผู้ดำเนินการในประเทศจีน และธรรมนิติจะเป็นผู้ดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียด วิธีปฏิบัติระหว่างกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะจัดคณะผู้แทนเดินทางเยือนสำนักกฎหมายพันธมิตรของธรรมนิติใน 7 ประเทศอาเซียนในปีนี้ด้วย.

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?