เช็กเลย !! ค่าปรับจราจรแบบใหม่ พ.ศ.2563

23 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่มี “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (พ.ศ. 2563)

– โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 –

 

บัญชีกำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ตัวอย่างบางส่วน)

เปรียบเทียบอัตราเดิม-ใหม่                                                                     

1. ขับขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ม. 43 (7))

2. หยุดรถบนทางเท้า (ม.55 (2))

3. ฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ม.22)

4. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา (ม.43(9))

5. ขับรถย้อนศร (ม.41)

6. ไม่ให้ไฟสัญญาณขณะเลี้ยวรถ (ม. 36 วรรค 1)

7. หยุดรถล้ำเส้นหยุด (ม.22 (2))

8. ไม่สวมหมวกนิรภัย (ม.122)

9. ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด (ม.67)

10. คนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อค (ม.122)

เดิม / ใหม่

1. 400-1000 / 500

2. 500 / 300

3. 1000 / 500

4. 400-1000 / 500

5. 500 / 200

6. 1000 / 400

7. 1000 / 500

8. 500 / 400

9. 1000 / 500

10. 500 / 800

บัญชีกำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ตัวอย่างบางส่วน)

ข้อหาที่มีอัตราโทษปรับสูงสุด (1,000 บาท)

• ใช้รถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด (ม.10 ทวิ, 15)

• ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิด อื่นใด โดยไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่อง ดับเพลิง และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกัน อันตราย (ม.17 วรรค 1, มาตรา 158)

• ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิด อื่นใด โดยลักษณะและวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่ บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกัน อันตราย ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง (ม.17 วรรค 2, มาตรา 158)

• ผู้ขับรถแท็กซี่ไม่พาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้าง ตามเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงไว้ (ม.100 วรรค 1, มาตรา 158)

• ผู้ขับรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ (ม. 100 วรรค 2, มาตรา 158)

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?