ความแตกต่างระหว่าง บัญชีภาษีอากร กับ บัญชีการเงิน

09 กรกฎาคม 2567

ความแตกต่างระหว่าง บัญชีภาษีอากร กับ บัญชีการเงิน

ข้อพิจารณา บัญชีภาษีอากร

วัตุประสงค์

 • เพื่อจัดทำข้อมูลทางการค้าที่เกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษ ตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด

เกณฑ์ในการจัดทำ

 • เกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร

การวัดมูลค่า

 • ใช้ราคาทุนเป็นหลัก
 • สำหรับสินค้าคงเหลือ วัดค่าตามราคาทุน หรือ ราคาตลาด แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

กฎหมายที่บังคับใช้

 • ประมวลรัษฎากร

รายงานที่ต้องจัดทำ

 • แบบแสดงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษี-ภ.ง.ด. 50-ภ.ง.ด. 51

  -ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 2ก, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 ฯลฯ

  -ภ.พ. 30, ภ.พ.36 และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  -รายงานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

  -บัญชีพิเศษ

ผลการดำเนินงานที่ใช้

 • กำไรหรือขาดทุนทางภาษีอากร โดยปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ตามหลักประมวลรัษฎากร

ข้อพิจารณา บัญชีภาษีการเงิน

วัตุประสงค์

 • เพื่อเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการจัดทำ

 • เกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวัดมูลค่า

 • ราคาทุนเดิม
 • มูลค่ายุติธรรม
 • ราคาทุนปัจจุบัน

กฎหมายที่บังคับใช้

 • พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

รายงานที่ต้องจัดทำ

 • รายงานทางการเงิน
  -งบแสดฐานะการเงิน-งบกำไรขาดทุน

  -งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

  -งบกระแสเงินสด

  -หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลการดำเนินงานที่ใช้

 • กำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี

 

 

 

 

ข้อมูลจาก วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 487 เดือนเมษายน 2565

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?