6 ประเด็นเหตุการณ์ “การรับรู้รายการทางบัญชี” ชน “TAX POINT”+