หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำคัญอย่างไร?+

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำคัญอย่างไร?