มติ ครม. :  ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้+

มติ ครม. : ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้