รายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจำปี 2562 ไทยถูกจัดอยู่ Tier 2+

รายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจำปี 2562 ไทยถูกจัดอยู่ Tier 2