บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไอที (IT Asset list Service)