มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19