สัมภาษณ์พิเศษ คุณมารศรี หาญเจริญไพฑูรย์ P&R Applications Vice President บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด+