Tag Archive for: พรบ.คุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม+

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม

ว่าด้วยเรื่องของ .. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน+
ลูกจ้างต้องรู้ ! ใน 1 ปี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สามารถหยุดงานได้กี่วันกันนะ ?+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?