โควิด-19 กับการเลิกจ้างแบบใดที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย+