หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญ+

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญ